Beth yw Cam-drin Domestig?

Mae Cam-drin Domestig yn unrhyw ddigwyddiad neu batrwm o ymddygiad sy’n rheoli eraill, ymddygiad cymhellol neu ymddygiad bygythiol, trais neu gam-drin rhwng unigolion 16 oed a throsodd, sy’n aelodau o’r teulu neu sy’n bartneriaid agos neu a fu’n bartneriaid agos, waeth beth fo’u rhyw neu gyfeiriadedd rhywiol. Gall trais a cham-drin domestig ddigwydd ym mhob ystod oedran, cefndir ethnig a lefel economaidd.

Os ydych yn cael eich cam-drin, neu wedi gwneud yn y gorffennol, cofiwch nad chi sydd ar fai a bod pobl a sefydliadau a all eich helpu.

Mae sawl ffurf ar gam-drin domestig a gall gynnwys y canlynol:

Isod, ceir rhai o’r pethau y gallech glywed amdanynt os ydych chi neu rywun rydych yn ei adnabod yn cael help o ganlyniad i Gam-drin Domestig:

Sut i gael help

Os ydych mewn perygl uniongyrchol, ffoniwch yr heddlu drwy ffonio 999. Os hoffech siarad ag un o swyddogion yr heddlu ond nad yw’n fater brys, gallwch ffonio 101.

Gallwch gael help arbenigol drwy swyddog Ffocws Dioddefwyr neu gallwch gysylltu ag un o’r gwasanaethau a restrir isod yn uniongyrchol. Cliciwch yma i gael gwybod mwy am eich Tîm Ffocws Dioddefwyr lleol a sut i gysylltu â nhw

 

  • Llinell Gymorth 24 Awr Byw Heb Ofn

Os yw eich partner, eich cyn bartner neu aelod o’ch teulu yn eich cam-drin a bod angen cyngor arnoch, gallwch gysylltu â Llinell Gymorth 24 Awr Byd Heb Ofn ar 0808 8010 800 E-bost: gwybodaeth@llinellgymorthbywhebofn.cymru

 

 

Mae Bawso yn Ddarparwr Cymorth Cymru gyfan, sy’n darparu gwasanaethau arbenigol i bobl o gefndiroedd Du a Lleiafrifoedd Ethnig y mae cam-drin domestig a mathau eraill o gam-drin, yn cynnwys Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod, Priodas dan Orfod, Masnachu Pobl a Phuteindra. Mae Bawso yn rhoi cymorth, cyngor a gwybodaeth o’u swyddfeydd yng Nghaerdydd, Merthyr Tudful ac Abertawe.

Cysylltwch â’r llinell gymorth 24 awr: 08007318147 neu cysylltwch â’u Swyddfeydd rhanbarthol:

Caerdydd 029 20644 633 (Tŷ Clarence, Clarence Road, Butetown, Caerdydd CF10 5FB)

Merthyr Tudful 01685375394 (Teulu MAC47 – 48 Gorllewin Pontmorlais, Merthyr Tudful CF47 8UN)

Abertawe 01792 642 003 (63 Mansel Street, Abertawe SA1 5TN)

 

Mae prosiect Dyn Diogelach Cymru yn rhoi cymorth i ddynion Heterorywiol, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol sy’n profi cam-drin domestig gan bartner.

Ffôn: 0808 801 0321 E-bost: dyn@saferwales.com

 

Gwasanaeth a gaiff ei redeg gan Victim Support yw Rainbow Bridge sy’n rhoi cymorth penodol i ddioddefwyr cam-drin domestig sy’n nodi eu bod yn Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsryweddol